Informácia - kľúč k úspešnej kariére
Informácia - kľúč k úspešnej kariére

Informácia - kľúč k úspešnej kariére

O projekte

Hlavným cieľom projektu, v zmysle zmluvy, je poskytnúť odborné kariérne poradenstvo a zabezpečiť prístup ku kvalitným informáciám o ďalších možnostiach uplatnenia sa na trhu práce pre študentov stredných škôl a ich rodičov v Slovenskej republike a sprostredkovať kontakt pre študentov posledných ročníkov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s potenciálnymi zamestnávateľmi a zlepšiť komunikáciu vzdelávacieho systému s praxou.

Cieľ projektu je plánované zrealizovať prostredníctvom nasledovných 14 aktivít projektu:

 1. Vytvorenie podmienok pre projekt
 2. Príprava prieskumu informovanosti, záujmu a požiadaviek pre študentov stredných škôl
 3. Príprava prieskumu dopytu po absolventoch na trhu práce
 4. Oslovenie potenciálnych zamestnávateľov – realizácia prieskumu dopytu po absolventoch na trhu práce
 5. Príprava podporných materiálov a prezentácie na informačnom seminári pre kariérnych poradcov na stredných školách
 6. seminár pre kariérnych poradcov zo stredných škôl v SR
 7. Realizácia a vyhodnotenie prieskumu na stredných školách v SR
 8. Využitie výsledkov prieskumu – zostavenie informačných materiálov pre stredoškolákov a odporúčaní do stratégie zostavovania nových študijných programov
 9. Tlač informačných materiálov
 10. Deň otvorených dverí na UMB
 11. Burza práce pre zamestnávateľov, študentov UMB a absolventov
 12. Spracovanie web stránky pre cieľovú skupinu stredoškolských študentov a podporného systému pre poradenstvo cez internet
 13. Publicita projektu
 14. Monitoring a hodnotenie

Niektoré z aktivít už boli čiastočne zrealizované, väčšina aktivít je v zmysle platného časového harmonogramu naplánovaná na tento kalendárny rok.

Manažéri projektu:

1.9.2005 – 19. 1. 2007Ing. Jana Nová
20.1.2007 – 28. 2. 2007Estera Luptáková
1.3.2007 doterazIng. Denisa Voskárová

Publicita projektu na stránkach Spravodajcu UMB

SpravodajcaNázov príspevkuAutor
September – október 2005
str. 9
Informácia – kľúč k úspešnej kariére; Oddelenie marketingu rieši
projekt spolufinancovaný EÚ a podporený z ESF
November – december 2005
str. 5 - 8
Univerzita Mateja Bela na veľtrhu vzdelávania v BratislaveIng. Ľudmila Kuchárová
Január – február 2006
str. 5 - 6
Stretnutia s výchovnými poradcamiIng. Ľudmila Kuchárová
November – december 2006
str. 5 - 7
Univerzita Mateja Bela na veľtrhu vzdelávania v BratislaveIng. Ľudmila Kuchárová
Január – február 2007
str. 8 - 9
Stretnutia s výchovnými poradcamiIng. Ľudmila Kuchárová
Máj – jún 2007Informácia – kľúč k úspešnej kariéreIng. Denisa Voskárová