Informácia - kľúč k úspešnej kariére
Informácia - kľúč k úspešnej kariére

Informácia - kľúč k úspešnej kariére

Dotazník pre stredoškolákov

Dotazník o informovanosti, záujme a požiadavkách na informácie o vzdelávaní na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vážená študentka, vážený študent

Čoskoro sa budete rozhodovať o svojom dôležitom životnom kroku - ako ďalej po ukončení strednej školy. Jednou z možností je štúdium na vysokej škole. Pre toto rozhodnutie budete potrebovať kvalitné informácie. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej UMB) má záujem poskytnúť Vám takéto informácie. Pre ich prípravu potrebujeme získať Váš názor, ktorý môžete vyjadriť prostredníctvom tohto dotazníka.

Identifikačné údaje

pohlavie:
škola:
kraj:
chcem študovať na vysokej škole:
zameranie vysokoškolského štúdia,
na ktoré sa chcem prihlásiť:
iné zameranie:
tento dotazník vypĺňa:

1. Ako ste informovaný(á) o tom:

na akých fakultách UMB môžete študovať?
na aké študijné odbory na UMB sa môžete prihlásiť?
aké formy štúdia na UMB si môžete vybrať?
interné - externé, bakalárske - magisterské - inžinierske
aký je profil absolventa jednotlivých študijných odborov fakúlt UMB?
(čo bude vedieť a kde sa môže uplatniť absolvent štúdia)

2. Ako ste informovaný(á) o:

podmienkach prijatia na fakulty?
náročnosti štúdia na fakultách?
povesti UMB(meno a imidž školy)?
interné - externé, bakalárske - magisterské - inžinierske
úspešných absolventoch UMB?
(čo bude vedieť a kde sa môže uplatniť absolvent štúdia)

3. Ako ste informovaný(á) o podmienkach štúdia na UMB:

kvalite pedagógov UMB?
vzťahoch medzi pedagógmi a študentami?
metódach a formách vzdelávania?
(zahraničné súťaže, študijné pobyty, odborná prax a pod.)
materiálno-technickom vybavení fakúlt UMB?
(špeciálne učebne, knižnice, študovne a pod.)
možnostiach trávenia voľného času?
(kultúra, šport a pod.)
možnostiach ubytovania a stravovania?
zdravotnej a psychologickej starostlivosti?

4. Ako ste informovaný(á) o:

možnostiach uplatnenia sa absolventov UMB na trhu práce?
absolventoch UMB, ktorí sa úspešne uplatňujú vo svojej profesii doma i v zahraničí?

5. Ako ste získali informácie o:

 123456789101112
fakultách, študijných odboroch, profile absolventov, formách štúdia na UMB?
podmienkach prijatia na fakulty, náročnosti štúdia, povesti, úspešných absolventoch UMB?
kvalite pedagógov, vzťahoch medzi pedagógmi a študentami, metódach a formách vzdelávania, materiálno-technickom vybavení fakúlt, možnostiach trávenia voľného času na UMB?
možnostiach ubytovania, stravovania, zdravotnej a psychologickej starostlivosti?
možnostiach uplatnenia sa absolventov UMB na trhu práce?


odkiaľ(od koho) ste získali informácie
1. web stránka UMB7. tlač a médiá
2. informačné materiály8. výchovný poradca
3. sprievodca štúdiom9. triedny učiteľ
4. brožúry, plagáty10. iní učitelia
5. CD ROM11. rodičia, známy
6. absolventi a študenti UMB12. spolužiaci

6. Aké ďalšie informácie potrebujete o UMB pre vaše rozhodovanie o voľbe vysokej školy ?

7. V čom vidíte hlavné prekážky vo vašej lepšej informovanosti o vzdelávaní na UMB ?

 
iné prekážky:

8. Ako hodnotíte kvalitu doterajších informácií o možnostiach vzdelávania na UMB(množstvo, aktuálnosť, úplnosť) vo vzťahu k svojim potrebám?

množstvo informácií o možnostiach vzdelávania na UMB?
aktuálnosť informácií o možnostiach vzdelávania na UMB?
úplnosť informácií o možnostiach vzdelávania na UMB?

9. Ak by ste mali možnosť, čo by ste okamžite zlepšili pre vašu informovanosť o možnostiach štúdia na UMB?